Voorwoord

De crisis, politieke spanningen, financiële en sociaaleconomische moeilijkheden… De situatie is er niet beter op geworden in Europa in 2012 en een verbetering lijkt nog niet in zicht. Onze ondernemingen lijden onder de slechte omstandigheden en logischerwijs ontsnapt ook het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) hier niet aan.

Ondanks de moeilijke omstandigheden ging het BBIE onophoudelijk door met het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening voor zijn gebruikers (op juridisch, administratief en IT-gebied), evenals deelname aan samenwerkingsprojecten op internationaal en gemeenschapsniveau.

In 2012 is het gebruik van meerdere van onze diensten aanzienlijk gedaald, wat uiteraard onze inkomsten in de verdrukking heeft gebracht. Gelukkig werd deze daling van inkomsten gedeeltelijk gecompenseerd door een vermindering van het aantal onbetaalde merkdepots. Deze compensatie werd mogelijk gemaakt door onze nieuwe online betaalmodule.

Wij kunnen in vele opzichten trots zijn op onze prestaties in het afgelopen jaar. Naast onze gebruikelijke primaire taken hebben wij verschillende grote projecten gerealiseerd, zoals het Modellenregister, de behandeling van depots in Caribisch Nederland, of bijvoorbeeld de succesvolle i-DEPOT campagne. Dit alles getuigt van de veerkracht van onze organisatie!

Het project Benelux Patent Platform, dat gericht is op het creëren van een online platform voor het beheer van octrooien voor de drie Beneluxlanden, is enorm snel verlopen met de afsluiting van de aanbestedingsprocedure en het contract. Het BBIE werkt aan dit project mee, met name door coördinatie van en toezicht op de handelingen van de verschillende deelnemende partijen.

Op gemeenschapsniveau zijn we nog in afwachting van de wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie. Op moment van schrijven weten we in elk geval dat deze voorstellen afwijken van de aanbevelingen van de Europese Raad, vooral wat betreft de herverdeling van een deel van de vernieuwingstaksen onder de nationale bureaus. Dit is vanzelfsprekend een ontwikkeling die het BBIE zeer bezighoudt, maar die bovenal de midden- en kleinbedrijven (MKB’s) in onze Beneluxlanden zal raken.

Juist de MKB’s van de Benelux blijven de eerste prioriteit van het BBIE. Daarom hebben wij – ondanks de moeilijke financiële situatie van het BBIE - de taksen in 2012 niet verhoogd en dat voor het zevende jaar op rij. Het geheel aan ontwikkelingen heeft vanzelfsprekend impact gehad op de cijfers: voor de eerste keer in tien jaar en ondanks belangrijke inspanningen op het gebied van kostenbeheersing lijdt het BBIE in 2012 verlies.

Het merkenrecht en het Europese merklandschap zijn aan sterke veranderingen onderhevig. De jurisprudentie getuigt hiervan, in het bijzonder de uitspraak in de zaken Onel of IP Translator. Ook de strategie van het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt (BHIM) vertoont deze kentering, met de eerste aanzet tot een European Trademark and Design Network. Deze moet de convergentie van de handelingen en de belangen van de verschillende

Europese bureaus en gebruikers weerspiegelen. Ten slotte getuigen ook de Europese autoriteiten van deze kentering, door harmonisatie te benadrukken en de samenwerking te institutionaliseren. We hopen dat, in de belangrijke beslissingen die genomen moeten worden, alle partijen de bijzondere eigenschappen van de Benelux in gedachten zullen houden alsmede de belangen van alle gebruikers in hun grote diversiteit!

Tot slot nog een warme groet aan onze collega Dick Verschure, adjunct Directeur-Generaal Algemene Zaken, die wegens ziekte helaas zijn functie bij het BBIE neerlegt. Met pijn in het hart nemen we afscheid, zozeer zullen wij de kwaliteit van zijn werk, zijn betrokkenheid en zijn vriendelijkheid missen.


Edmond Simon
Directeur-Generaal