2012

Wat de primaire taken betreft: het merendeel van de cijfers hebben zich in de loop van 2012 negatief ontwikkeld: met respectievelijke dalingen van 4,9% en 1,5%, hebben in het bijzonder de merkdepots en –vernieuwingen schade geleden. Het aantal ingediende opposities bleef stabiel. Het i-DEPOT bleef goed presteren (+ 12,7%) en ook de modellendepots zijn licht gestegen (+ 5,3%).

Internationale samenwerking

In 2012 waren de activiteiten in het bijzonder geconcentreerd rond internationale samenwerking, vooral met het BHIM. Het BBIE heeft het project inzake de harmonisatie van de Euroclass database in de Nederlandse taal afgerond en heeft twee projecten van het Cooperation Fund geïmplementeerd: deelname aan Design View en het online beschikbaar stellen van anciënniteitgegevens. Daarnaast

hebben wij deelgenomen aan vier van de vijf projecten van het Convergentieprogramma. In dit opzicht zijn de bemoedigende resultaten die bereikt werden in het project Taxonomie een vermelding waard. Dit project zou het mogelijk moeten maken om binnenkort een gestructureerde database beschikbaar te stellen voor gebruikers die inzicht geeft in goederen en diensten en afgestemd is op de verschillende talen en bureaus van de Europese Unie.

Het project IRPI (geautomatiseerd indienen van internationale aanvragen), waaraan het BBIE deelneemt als pilot-bureau, heeft helaas vertraging opgelopen bij de WIPO (World Intellectual Property Organization). De ingebruikname van het systeem, die wij gepland hadden voor het najaar van 2012, is dus uitgesteld.

Ontwikkelingen op juridisch en wetgevingsgebied

Op juridisch gebied zijn wij natuurlijk zeer verheugd dat onze pleidooien in de oppositiebeslissing over de zaak Onel gesteund werden door het Hof van Justitie van de EU in de uitspraak van 19 december 2012. Hieruit blijkt dat het territoriale gebruik van het gemeenschapsmerk niet beoordeeld kan worden op basis van landsgrenzen (noch op grond van enige andere deminimis-regel) en dat dit bekeken moet worden per individueel geval en in het bijzonder afhankelijk van de betreffende markt. Op haar beurt heeft de uitspraak van het Hof in de zaak IP Translator het BHIM en de nationale bureaus gedwongen tot overleg om hun handelswijzen op het gebied van classificatie op elkaar af te stemmen en meer specifiek het gebruik van de klassenindeling.

De aanstaande inwerkingtreding van het wijzigingsprotocol Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE, 2010) heeft onze aandacht gevraagd. Dit vergt een aanpassing van het Uitvoeringsreglement om de vernieuwingsprocedure van een merk te vereenvoudigen (dit zal binnenkort gerealiseerd worden door een nieuwe online betaalmodule) en de beschikking over het i-DEPOT op te nemen als nieuwe officiële taak van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (BOIE).

Bijzondere projecten

Het BBIE heeft in 2012 met trots de laatste hand gelegd aan verschillende belangrijke projecten, waarvan een aantal van grote toegevoegde waarde zijn voor de gebruikers. In dit kader noemen we speciaal de introductie van het Modellenregister, de nieuwe online betaalmodule voor

merkendepots, de elektronische verlenging van het i-DEPOT en de behandeling van de ongeveer 5.000 bevestigende depots voor Caribisch Nederland. Misschien minder belangrijk voor de gebruikers, maar minstens zo belangrijk voor het goede verloop van onze processen, noemen wij eveneens de veiligheidsprojecten van onze IT-omgeving en de continuïteit van de processen (Disaster Recovery), de uitvoering van testen, de financiële module voor de opposities en de inrichting van een videoconferentiesysteem met het BHIM en de andere nationale bureaus.

De Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom (BRIE) is in 2012 één keer samengekomen om zich te buigen over het project Openbaar i-DEPOT, waarover zij een gunstige mening heeft uitgesproken. Hierbij vermelden wij dat het mandaat van de leden van de Raad is komen te vervallen in

de maand november. De kwaliteit van de discussies en de meningen die tot dusver zijn geuit door dit raadgevende orgaan, heeft de Directeur-Generaal doen besluiten gebruik te maken van de mogelijkheid die het Reglement biedt om het mandaat één maal te vernieuwen voor eenzelfde periode (die dus afloopt in 2016).

Daarnaast werd veel tijd en energie gewijd aan het project Benelux Patent Platform. Eind 2012 werd dit aanbestedingstraject afgesloten door de beslissing om de openbare aanbesteding toe te kennen aan de onderneming European Dynamics. De planning van het project moest enigszins worden aangepast: de eerste van de drie landen (België) zou het systeem in productie moeten gaan nemen in maart 2014. Het systeem zal in zijn geheel gehost worden bij een gevestigde contractant in Nederland, maar zowel de

hardware als de software zullen volledig eigendom zijn van het BBIE, die ondertekenaar is van het contract met de System Integrator.

Andere activiteiten

Tot mei 2012 liep een grote campagne om het i-DEPOT te promoten in creatieve en innovatieve sectoren, wat een flinke impuls heeft gegeven aan deze dienst. Er werd een speciale dag georganiseerd voor onze kennispartners (Kamer van Koophandel, universiteiten, brancheorganisaties, etc.). En het BBIE was, in niet minder dan 18 Nederlandse steden, vertegenwoordigd tijdens de Startersdag die werd georganiseerd door de Kamer van Koophandel. Daarnaast was het BBIE aanwezig op beurzen door de hele Benelux en werden talloze presentaties en workshops gegeven.