Toekomstblik

Thema’s

Wat betreft de thema’s zal 2013 voor het BBIE in het verlengde liggen van 2012: het aanhoudende crisisklimaat en de moeilijke tijd voor ondernemingen, de verandering van het Europese merklandschap, de nadruk op de internationale samenwerking en een voortzetting van onze inspanningen op het gebied van automatisering. Gezien het terugkerende karakter van de primaire taken van het BBIE (registratie, weigering, oppositie…) zal onze expertise zich met de tijd alleen maar vergroten. Uiteraard gaan wij onverminderd door met de verbetering van onze interne processen, werkwijzen, en de kwaliteit van het uiteindelijke resultaat. Dit is een permanent streven van het BBIE, maar in 2013 zal dit nog speciale aandacht krijgen.

Op administratief gebied zullen wij onze procedure aanpassen aan de 7e editie van de classificatie van

beeldelementen van merken (Wenen-classificatie). De resultaten van de convergentieprojecten op Europees niveau zullen ons ook in staat stellen om onze gebruikers nieuwe classificatiemiddelen te bieden (Taxonomie, TMClass). En de inwerkingtreding van het Protocol BVIE, 2010 zal onder andere een aanpassing van het oppositiesysteem tot gevolg hebben, in het bijzonder een verandering in de berekening van de oppositietermijn.

Investeren in de toekomst

Ondanks de moeilijke context moeten wij ook investeren in de toekomst. Die ligt voor een groot deel in een snellere en soepelere communicatie met onze gebruikers. Om die reden investeren wij sterk in elektronische vormen van communicatie. In het voorjaar van 2013 voltooien wij de migratie naar ons nieuwe portaal, gebaseerd op de gedachte van een elektronische “one stop shopping” voor gebruikers,

met een beveiligde toegang voor al hun transacties (single sign-on). De nieuwe technologie zal het ook mogelijk maken de snelheid van nieuwe online aanvragen voor onze gebruikers op te voeren. En op dit gebied zullen we in 2013 zien hoe twee belangrijke projecten invulling krijgen: enerzijds de online vernieuwingen van merken en modellen (gekoppeld aan de inwerkingtreding van het Protocol BVIE 2010), anderzijds de introductie van het online indienen van modelaanvragen. Dit tweede project vindt plaats in het kader van het Cooperation Fund van het BHIM (Future Software Package) en het BBIE is er trots op hierin één van de pilot-bureaus te zijn.

Verschillende afdelingen van het BBIE houden zich bezig met het structureren en opschonen van onze databases met klantgegevens. Dit is een omvangrijke en zware taak, maar

een onmisbare stap gezien de toenemende automatisering van onze dienstverlening.

Nu wij sterk investeren in elektronische communicatie, willen wij onze gebruikers stimuleren daarvan te profiteren. Dat zal vanaf dit jaar gebeuren door de invoering van een extra taks voor het gebruik van “papieren” diensten wanneer diezelfde diensten ook online beschikbaar zijn.

Het internationale en vooruitstrevende karakter van het BBIE zal vanaf dit jaar nog zichtbaarder zijn, nu de toevoeging van het Engels als derde werktaal dit najaar realiteit zal worden. Alle gebruikers kunnen zich dan vrijelijk tot het BBIE richten in drie talen, echter zonder dat de Benelux-gebruikers ooit gedwongen kunnen worden tot het gebruik van het Engels, bijvoorbeeld in een oppositieprocedure, als zij dit niet wensen.

Bijzondere projecten

Eveneens op het gebied van internationale samenwerking ligt het project IRPI, maar in dit geval met de WIPO in Genève. Wij hopen dat dit project van automatisering van internationale aanvragen (in het kader van het Madrid-systeem) in ieder geval dit jaar in productie genomen kan worden, tot groot voordeel van de gebruikers.

Het project Benelux Patent Platform komt in 2013 tot de kern: nu het contract is getekend, moet men zich storten op de bepaling van de Business Requirements, daarna op de daadwerkelijke uitvoering. Het BBIE van haar kant moet het contract beheren en toezicht houden op de vordering van de werkzaamheden, waartoe ook de harmonisatie van de regelgeving behoort op het gebied van octrooien op Benelux-niveau.

Ontwikkelingen op juridisch en wetgevingsgebied

In 2013 hopen wij ook twee wijzigingsprotocollen van het Verdrag af te ronden: het ene protocol betreft de overdracht aan het Benelux Gerechtshof van de bevoegdheid tot kennisneming van beroepen tegen onze beslissingen; het andere protocol betreft de aanpassing van de oppositieprocedure en de invoering van een administratieve nietigheidsprocedure.

De tekstvoorstellen van de Europese Commissie (bekendgemaakt in het voorjaar van 2013) zullen uiteraard alle aandacht van het BBIE vragen: deze voorstellen zijn gericht op een wijziging van zowel de Gemeenschapsmerkenverordening als van de Harmonisatierichtlijn. Wij weten reeds dat deze voorstellen een nieuwe koers inslaan wat betreft de taksen. Over dit

onderwerp is half april een vergadering gepland met de Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom.

Een nieuwe insteek

In het voorjaar van 2013 lanceert het BBIE een belangrijke campagne om het bewustzijn van merken te vergroten. De campagne zal drie maanden duren en richt zich vooral op online en interactieve communicatie, waarbij bezoekers begeleid worden in hun eerste overweging over een merkregistratie. De doelgroep bestaat uit jonge ondernemers, starters, MKB’ers en andere ondernemers die geen kennis hebben over intellectueel eigendom. Het wordt beslist een jonge en dynamische campagne met een nieuwe insteek, die het BBIE realiseert om speciaal deze doelgroep te bereiken, waarvan we weten dat zij te weinig profiteren van de voordelen die intellectuele eigendom biedt.

Tot slot

De financiën van de organisatie zullen onvermijdelijk onze aandacht vragen in 2013. Volgens onze actuele prognoses zal het BBIE het jaar opnieuw met verlies afsluiten. De kwestie van een mogelijke verhoging van de taksen zal dus waarschijnlijk opnieuw besproken worden in de Raad van Bestuur.
Deze raming van onze voorbije en toekomstige activiteiten weerspiegelt de huidige tijd, waarin het moeilijk is om volledig optimistisch te blijven. Maar trouw aan onze filosofie, sluiten wij dit verslag graag af met een positieve noot en dat is met een compliment aan al onze teams: op alle niveaus en in alle afdelingen zijn het de geweldige kwaliteiten van onze medewerkers die maken dat onze organisatie de vervulling van haar belangrijke missie als publieke organisatie kan voortzetten!