Financieel - Balans

Toelichting op de balans

  • De immateriële vaste activa bestaan uit onderzoek & ontwikkeling en software & licenties. Het intern uitgevoerde Payment project is geactiveerd (€ 201.000). De materiële vaste activa bestaan uit het pand, inventaris, vervoermiddelen en IT hardware. De vaste activa worden gewaardeerd op basis van de aanschafwaarde, onder aftrek van jaarlijkse lineaire afschrijvingen.
  • De financiële vaste activa bestaan voor ongeveer 30% uit zakelijke waarden (trackers op wereldwijde indices) en 70% uit obligaties, gewaardeerd op aanschafwaarde of lagere beurswaarde.
  • De overige posten zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
  • Vorderingen zijn er op de WIPO (Arrangement van Madrid), het OHIM (samenwerkingsovereenkomst) en de belastingdienst (BTW). De lopende rente van obligaties en overlopende activa worden ook onder de vorderingen verantwoord.

 

  • De liquide middelen betreffen voornamelijk saldi op bankrekeningen.
  • De voorzieningen bestaan uit een reorganisatievoorziening, een voorziening voor jubilea, en een voorziening voor groot onderhoud.
  • De vooruitontvangsten betreffen betalingen voor diensten die nog niet zijn verleend.
  • De kortlopende schulden die gerelateerd zijn aan de personeelskosten bestaan voornamelijk uit reserveringen voor vakantiegeld en vakantiedagen alsmede nog te betalen loonheffing en premies.
  • De overige kortlopende schulden tenslotte bestaan uit crediteuren, overlopende passiva en reserveringen voor nog ontvangen facturen.