Voorwoord

Het is ongeveer zeven jaar geleden dat de eerste tekenen van de kredietcrisis merkbaar werden. Eerst in de VS en korte tijd later in Europa. De Bijbel leert ons dat zeven magere jaren gevolgd worden door zeven betere jaren. Economen nemen deze cyclus ook waar. Ik heb goede hoop dat deze lering ook hier opgaat. De eerste voortekenen van economisch herstel lijken in ieder geval merkbaar voor het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Met name in de tweede helft van 2013 steeg het gebruik van onze diensten al licht. Dat geeft hoop voor de toekomst.

We hebben een aantal belangrijke projecten afgerond in 2013. Met de invoering van het Engels als derde werktaal is onze dienstverlening verbeterd en toegankelijker gemaakt. Wij hebben daarnaast veel geïnvesteerd in automatisering. Zo kunnen gebruikers hun merkinschrijvingen nu online

vernieuwen. Ook kunnen zij inmiddels modelaanvragen online indienen, een project dat we in het kader van het Cooperation Fund in nauwe samenwerking met het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt (BHIM) hebben uitgevoerd. En we hebben, in nauwe samenwerking met de World Intellectual Property Organization (WIPO), een volledige elektronische workflow voor internationale merkaanvragen geïntroduceerd.

Voor beide omvangrijke projecten waren we pilot office. Dat bewijst eens te meer dat het BBIE op het gebied van internationale samenwerking een serieuze speler is. Dat de reputatie van het BBIE als efficiënte dienstverlener ook ver buiten de grenzen van de Benelux en Europa wordt gewaardeerd blijkt duidelijk uit de onlangs gesloten overeenkomst met Sint Maarten inzake de uitvoering van de nationale merkenwet.

Voor het i-DEPOT was 2013 een belangrijk jaar; het kreeg een wettelijke basis in het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Het voelt als een erkenning van deze dienst, die al sinds de introductie ervan 15 jaar geleden een groot succes is. In 2013 steeg het aantal i-DEPOTs wederom aanzienlijk. Voor 2014 staat de invoering van de mogelijkheid om (facultatief) een i-DEPOT openbaar te maken op het programma. Ik ben ervan overtuigd dat dit een meerwaarde kan bieden en heb er alle vertrouwen in dat het de aantrekkelijkheid van het i-DEPOT verder vergroot.

Onze steeds verdergaande automatisering maakt onze diensten steeds toegankelijker, betrouwbaarder en efficiënter. Dit is een positieve ontwikkeling zowel voor onze gebruikers als voor de optimalisatie van onze interne processen. Er is echter ook een keerzijde. Verschillende

administratieve taken zijn de afgelopen jaren drastisch verminderd, sommige zelfs weggevallen. Als gevolg hiervan is in 2013 een reorganisatie gestart. Deze maakt het onvermijdelijk dat wij de komende periode afscheid moeten nemen van enkele collega’s. Het is noodzakelijk om de organisatie gezond te houden, maar het is een moeilijke beslissing die ons zwaar valt. Ik kan de betrokkenen verzekeren dat het BBIE alles in het werk stelt om hen zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen.

Naast de gunstiger economische vooruitzichten zijn er meer ontwikkelingen die mij optimistisch maken voor de toekomst. Zo ben ik blij dat de directie weer compleet zal zijn met de benoeming van een nieuwe Adjunct-Directeur-Generaal Algemene Zaken in 2014. Verder is er belangrijke vooruitgang geboekt in de besprekingen in Brussel over

wijziging van de Europese Merkenrichtlijn en de Gemeenschapsmerkenverordening. Vooral op het punt van duurzame co-existentie en evenwicht tussen de verschillende beschermingsregimes binnen Europa zijn stappen voorwaarts gemaakt.

Tot slot ben ik gelukkig met de onlangs overeengekomen wijziging van onze Zetelovereenkomst met het gastland, het Koninkrijk der Nederlanden. Deze overeenkomst maakt ons in financieel opzicht autonomer en stelt ons beter in staat om de taksen – die de laatste acht jaar ondanks de stagnerende economie stabiel zijn gebleven – ook in de toekomst op een aanvaardbaar niveau te handhaven.

Het BBIE is een gezonde organisatie. We moderniseren en we springen proactief in op veranderingen in de maatschappij en in het speelveld van de intellectuele eigendom (IE). Ik ben ervan overtuigd dat we onze rol als IE-kenniscentrum in het belang van alle gebruikers verder kunnen consolideren.


Edmond Simon
Directeur-Generaal