2013

In onze primaire taken zien we aanwijzingen dat 2013 een overgang markeert naar iets betere tijden. Herstel van de moeilijke periode, die we als gevolg van de financiële crisis beleven, lijkt nabij. Aan het eind van het eerste halfjaar was het aantal merkdepots nog met 3% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Het aantal depots in het tweede halfjaar is echter met 4% gestegen. Kijken we naar heel 2013, dan is het aantal merkdepots slechts zeer licht teruggelopen.

Op het financiële vlak bleef dit gelukkig zonder gevolgen. Dit is vooral te danken aan de sterke daling van het aantal onbetaalde depots en aan de sterke stijging van het aantal spoedinschrijvingen (+10,4%). Ook is het aantal internationale uitbreidingen via de WIPO aanzienlijk verbeterd (+8,5%) en de prestaties van het i-DEPOT (+8,6%) blijven nog altijd uitstekend.

Toch is 2013 geen jaar zonder zorgen geweest. Sommige resultaten blijven nog altijd achter. Vernieuwingen van merken daalden met 4%, de ingediende opposities daalden met 2,7% en ook de depots voor tekeningen en modellen vertoonden een lichte daling van 2,2%.

Het wettelijke kader van onze primaire taken onderging een nieuwe aanpassing, met de inwerkingtreding van het derde wijzigingsprotocol van het BVIE en de daarop betrekking hebbende bepalingen in het Uitvoeringsreglement. Dit protocol trad op 1 oktober 2013 in werking en bevat vooral veranderingen in:

  • Berekening van de oppositietermijn
  • Vernieuwing van merken enkel door betaling
  • Toevoeging van het i-DEPOT als een officiële taak van het BBIE.

De inwerkingtreding van deze aanpassingen op 1 oktober is gekoppeld aan een aantal andere belangrijke wijzigingen:

  • Toevoeging van het Engels als derde taal
  • Vernieuwing van merken online
  • Afstemming van de betalingsmodule op de SEPA-IBAN-normen
  • Modernisering van het User Managementsysteem.

Onze juridische, administratieve en technische medewerkers hebben hier veel energie in gestoken en het hele proces verliep naar volle tevredenheid, zowel voor de gebruikers als voor het BBIE.

Ook voor het vierde wijzigingsprotocol van het BVIE hebben we in 2013 veel werk verzet. Zo is de laatste hand gelegd aan de tekst van dit protocol dat zich richt op de nieuwe bevoegdheden van het Benelux-Gerechtshof. Dit protocol

zal echter pas in werking treden nadat de teksten van het Reglement op de Procesvoering en het Reglement van Orde van het Gerechtshof zijn voltooid.

Overigens hopen we dat het vierde wijzigingsprotocol tegelijk met het vijfde wijzigingsprotocol in werking kan treden. Dit vijfde protocol richt zich op de instelling van een procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring en de wijziging van de oppositieprocedure.

Er is in 2013 tot slot nog een laatste belangrijke stap op juridisch niveau gezet: de toetreding van onze Organisatie tot het Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht. Voor het eerst treedt onze Organisatie als zodanig toe tot een internationaal verdrag, gebruikmakend van haar internationale rechtspersoonlijkheid.

Met verscheidene andere projecten hebben we in 2013 grote vooruitgang geboekt. De besprekingen over het openbare i-DEPOT zijn definitief, en gelukkig positief, afgerond. Daarmee wordt het mogelijk de inhoud van een i-DEPOT geheel of gedeeltelijk te publiceren.

Daarnaast hebben we financiële prikkels in het leven geroepen om het gebruik van onze online diensten te bevorderen. Vanaf 1 januari 2014 is het tarief voor “papieren” diensten, wanneer deze diensten ook online beschikbaar zijn, met 15% verhoogd.

Van Sint Maarten kregen we het verzoek de nationale merkenwet uit te voeren. Dit doen we naar voorbeeld van onze aanpak op de BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hier betaalt onze serieuze werkwijze en geleverde

hoge kwaliteit zich uit en daar zijn we trots op. De samenwerking met Sint Maarten, geformaliseerd in een overeenkomst getekend door de bevoegde Minister en de Directeur-Generaal van het BBIE, start op 1 januari 2015.

De Europese Commissie diende in maart 2013 haar lang verwachte tekstvoorstellen, Trade Mark Package, in. Deze voorstellen moeten leiden tot hervorming van de Richtlijn betreffende harmonisatie van nationale merken en de Verordening inzake het gemeenschapsmerk (inclusief tarieven). Al betekenen sommige voorgestelde wijzigingen een stap in de goede richting, er is ook veel kritiek. Die komt enerzijds van de lidstaten (of hun nationale bureaus) binnen de Raad, anderzijds van gebruikersorganisaties en het Europees Parlement. Deze kritiek had zowel betrekking op

strikt juridische als op praktische of puur politieke aspecten.

De Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom (BRIE) is twee keer bijeengekomen om de voorstellen te analyseren. Zij heeft een gedetailleerd advies opgesteld en dit toegevoegd aan de opmerkingen van de BMM en het BBIE.

Volgens de op dit moment beschikbare informatie, lijkt het erop dat de definitieve versie van het TM Package, die behoorlijk zou moeten gaan afwijken van de in maart 2013 ingediende voorstellen, in meerdere opzichten voor een herstel zal zorgen van het dikwijls zoekgeraakte evenwicht tussen nationale merken en het gemeenschapsmerk. Als dat inderdaad zo blijkt te zijn, zullen onze bedrijven hier als eerste van profiteren!

Het project Benelux Patent Platform (BPP) is terecht gekomen in de fase van ontwikkelen en programmeren. De planning is om dit project in september 2014 in België in productie te nemen. De deelnemende partijen staan heel positief over de voortgang van dit dossier en de samenwerking met het bedrijf European Dynamics.

Op technologisch vlak bleven we investeringen verrichten om onze systemen te vernieuwen en onze diensten verder te automatiseren. Belangrijke mijlpaal was de migratie van ons portaal in het najaar van 2013. Het portaal beschikt nu over geavanceerde technologie waardoor nieuwe toepassingen sneller online beschikbaar komen. Met deze migratie kunnen we ook een plan ontwikkelen voor een volledige elektronische communicatie met onze gebruikers.

Een audit over onze IT-beveiliging leidde tot maatregelen om de gehanteerde procedures en hulpmiddelen verder te versterken. En we hebben een instantie voor het service management opgericht. Zo kunnen we het correctieve en adaptieve onderhoud van onze computersystemen sterk verbeteren.

Internationaal heeft het BBIE, net als in 2012, intensief samengewerkt. Zo heeft een groot deel van onze IT- en operationele teams meegewerkt aan verschillende projecten van het Cooperation Fund van het BHIM (met name in het kader van het Software Package). Het BBIE heeft als pilot office deelgenomen aan de ontwikkeling van het programma voor het elektronische indienen van modellen (e-filing). Dit programma werd in januari 2014 in gebruik genomen.

Ook voor het convergentieprogramma was bijstand nodig van onze juridische afdeling, zowel op het gebied van classificatie als absolute en relatieve gronden (verwarringsgevaar).

De TMclass database bevat ongeveer 60.000 termen in 27 talen die door alle nationale Europese bureaus en het BHIM zijn goedgekeurd. De database is via intensieve samenwerking geïntegreerd in BOIP Online Filing, onze applicatie voor het online indienen van merken. Dit classificatie-instrument is daarmee zeer waardevol geworden voor al onze deposanten.

In het kader van de samenwerking met WIPO richtten we ons in 2013 vooral op het succesvol afronden van het IRPI-project. Het BBIE werkte als pilot office mee aan de ontwikkeling van deze tool om internationale aanvragen

online in te kunnen dienen. Deze applicatie werd begin januari 2014 in gebruik genomen.

Op het gebied van voorlichting en promotie hebben we in 2013 een belangrijke campagne gevoerd om de merken onder de aandacht te brengen. De campagne richtte zich met name op de creatieve sector en op startende ondernemingen. Dit ambitieuze, qua toon en omvang vernieuwende, project werd ondersteund door diverse online media. Ook hielpen diverse partners ruchtbaarheid te geven aan onze campagne. Natuurlijk is het lastig te bepalen welke directe invloed de campagne heeft gehad op het aantal depots. Maar we zijn in ieder geval blij met de grotere naamsbekendheid en het dynamische imago dat het onze organisatie heeft gegeven. In elk geval is het Midden en

Kleinbedrijf (MKB) zich meer bewust geworden van alle aspecten die spelen rondom intellectuele eigendom. En ook dat stemt ons tot tevredenheid.

Tot slot hebben we in 2013 intern meerdere belangrijke stappen gezet om de structuur van het Bureau verder te ontwikkelen. Een mijlpaal is het beginselakkoord over de herziening van onze zetelovereenkomst met ons gastland het Koninkrijk der Nederlanden. Het opzetten van een intern belastingstelsel en een eigen stelsel van sociale voorzieningen, naar voorbeeld van talrijke internationale organisaties die in Den Haag gevestigd zijn, is essentieel voor de bekrachtiging van de internationale dimensie van het BBIE en zijn status van intergouvernementele organisatie.

Daarnaast zijn er nieuwe pensioenregels aangenomen en hebben we de herstructurering van de IT-afdeling voortgezet met de benoeming van een nieuwe manager en een architect.

Tot haar grote spijt heeft de directie wel moeten besluiten een reorganisatie te starten om de administratieve teams af te slanken. De groeiende automatisering van deze diensten heeft jammer genoeg geleid tot fors minder werk.

Al met al vormt 2013 een belangrijke mijlpaal in de modernisering van onze organisatie. Wij hebben, ondanks de economische recessie, al onze primaire taken betrouwbaar en doelgericht uitgevoerd. We hebben onze investeringen voortgezet. En verscheidene grote projecten hebben we tot een goed eind gebracht. Het levert ons mooie vooruitzichten op voor 2014.