Toekomstblik

In tegenstelling tot de toon en het klimaat van de afgelopen jaren, wil het BBIE het jaar 2014 graag met een vleugje optimisme beginnen... We hopen dat de dalende tendens in het aantal depots uit 2012 en 2013, in 2014 doorbroken wordt. Het aantal depots kent een steeds grilliger verloop wat het lastig maakt de ontwikkeling van onze primaire taken nauwkeurig te voorspellen.

Ons optimisme maakt dat we ook dit jaar weer ambitieuze doelen durven te stellen. Het werkplan voor 2014 omvat een aantal grote projecten die de hele organisatie raken en in sommige gevallen zullen we ook met externe partners samenwerken. In termen van werklast gaan twee zaken een belangrijke rol spelen.

In 2014 gaan we de applicatie waarmee merken online kunnen worden ingediend vervangen. Op basis van onze ervaringen met het online indienen van modellen, willen we in samenwerking met het BHIM, het online indienen van merken implementeren (via het Software Package). Het gaat om een zeer uitgebreide integratie, aangezien wij van plan zijn de applicatie op ons portaal te implementeren (met verplicht inloggen voor de gebruiker). Bovendien willen we de elektronische betalingsmodule eraan koppelen en alle functionaliteiten van de classificatietool (TMclass en taxonomie) erin opnemen.

Deze oplossing is zo compleet en effectief, dat we de huidige toepassingen voor online depots geleidelijk buiten gebruik kunnen gaan stellen. Het onderhoud van ons computersysteem wordt daarmee veel eenvoudiger.

Het online i-DEPOT gaat in 2014 zijn tweede fase in. Deze fase bestaat enerzijds uit fundamentele wijzigingen aan het bestaande technische raamwerk. Anderzijds creëren wij een instrument waarmee gemachtigden de dienst aan hun cliënten kunnen aanbieden (het indienen van een i-DEPOT namens een derde). Verder hebben we het voornemen een specifieke module toe te voegen waarmee (facultatieve) publicatie van de inhoud van een i-DEPOT mogelijk wordt.

Behalve deze twee grote projecten, is een aantal andere belangrijke activiteiten gepland. Zo staat een verbetering van de CaribIE-tool voor de BES-eilanden op het programma en zal een soortgelijke IT-omgeving voor Sint Maarten worden ontwikkeld.

Verder doen we uitvoerig onderzoek naar de Back Office oplossing die in het kader van het Cooperation Fund wordt ontwikkeld. En we werken aan elektronische archivering, een stap die essentieel is in de volledige automatisering van onze diensten.

Op internationaal gebied vragen enkele communautaire aangelegenheden opnieuw een groot deel van onze aandacht en energie. Zo is inmiddels bekend geworden dat het Trade Mark Package niet gereed is voor de Europese verkiezingen in mei 2014. De weg om de standpunten van de Commissie, de Raad en het Parlement op een lijn te brengen is ongetwijfeld lang. Wij hebben echter goede hoop dat het eindresultaat positief zal uitvallen, zeker gezien de laatste compromisvoorstellen die het Griekse voorzitterschap van de Raad heel recent nog heeft ingediend.

Invoering van het Trade Mark Package brengt onvermijdelijk een hogere werklast voor de nationale bureaus met zich mee; denk aan absolute gronden, relatieve gronden en procedures. Gelukkig lijken de Europese instanties langzaam maar zeker consensus te bereiken over de financiële ondersteuning van de nationale bureaus. Ook al moeten de bedragen van de steun en de bijbehorende voorwaarden en regels nog worden vastgesteld.

De Benelux-landen wachten de uitkomsten van de besprekingen in Europees verband niet af. Zij hebben besloten verder te werken aan de invoering van een administratieve procedure voor nietigverklaring of vervallenverklaring en de aanpassing van de oppositieprocedure. De teksten van het vijfde

wijzigingsprotocol van het BVIE zijn in de eerste maanden van 2014 zelfs al door de deskundigen uit de drie landen afgerond.

De kans is groot dat de teksten uit de Trade Mark Package er toe leiden dat de Benelux wetgever opnieuw het BVIE moet wijzigen, bijvoorbeeld voor de gronden van oppositie en nietigheid. Dit valt echter niet voor 2015 of 2016 te verwachten.

Voor het project Benelux Patent Platform breekt in 2014 een cruciale fase aan: volgens het nu opgestelde tijdsschema neemt België het systeem in september 2014 als eerste Benelux-land in gebruik. Ongetwijfeld is dat een gedenkwaardig moment. We hopen dat dit het begin markeert van een vruchtbare samenwerking op het gebied van octrooien.

Intern zal 2014 een roerig jaar worden. Dit komt onder meer door de reorganisatie die in 2013 is gestart. Door de afname van het aantal administratieve taken, zal afscheid moeten worden genomen van meerdere medewerkers. Het stemt ons zeer verdrietig dat dit nodig is. De directie bedankt de betrokkenen uit het diepst van haar hart voor het werk dat zij al die jaren met toewijding hebben verricht. Wij doen alles wat in onze macht ligt om hen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast afslanking, leidt de reorganisatie ook tot wijzigingen in de opzet van onze teams. Dit heeft op zijn beurt gevolgen voor onze organisatiestructuur en werkprocessen.

Daar komt de nieuwe zetelovereenkomst met gastland Nederland, met al zijn consequenties nog bovenop. Zo moet

onze organisatie een eigen stelsel van belastingen en sociale voorzieningen gaan opzetten en verandert ons personeelsstatuut ingrijpend. De overeenkomst treedt op 1 januari 2015 in werking. De reorganisatie en de nieuwe zetelovereenkomst vormen uiterst complexe en gevoelige dossiers. Op termijn zorgen zij er echter voor dat onze organisatie financieel gezond blijft.

Tot slot mogen we een nieuwe Adjunct-Directeur-Generaal Algemene Zaken begroeten. Wij verheugen ons op de samenwerking met Ragnar Gustafsson, die onze teams vanaf 1 mei 2014 met zijn gedegen ervaring in het bedrijfsleven komt versterken.

Aan de toekomst bouwen. Dat is en blijft het uitgangspunt van het BBIE. Wij zijn blij dat we zelfs in tijden van crisis onze ambities hoog hebben gehouden. Onze gebruikers plukken daar de vruchten van. Van hen horen we vaak dat ze onze inspanningen, om de kwaliteit van onze diensten te blijven verbeteren, zeer waarderen. En daarin vinden wij de beste beloning. Een beloning die vooral geldt voor onze medewerkers. Het zijn juist hun toewijding, motivatie en talenten die we niet genoeg kunnen benadrukken.