Samengevatte jaarrekening 2013 - Balans

Toelichting op de balans

  • In het boekjaar heeft de Directie met betrekking tot de financiële vaste activa besloten een stelselwijziging door te voeren. De financiële vaste activa worden met ingang van 2013 op marktwaarde gewaardeerd (was: aanschafwaarde of lagere marktwaarde). De reden van de stelselwijziging is dat hiermee geconformeerd wordt aan de grondslagen voor financiële verslaggeving van BW 2 Titel 9 (art 2:384 lid 1 BW), hetgeen de transparantie naar de buitenwereld ten goede komt. Als gevolg van de stelselwijziging stijgt het eigen vermogen aan het begin van het boekjaar met € 1.406.000 tot € 20.295.000. In het boekjaar daalt het resultaat met betrekking tot de beleggingsportefeuille van € 1.222.000 (oude waarderingsgrondslagen, dus alleen het gerealiseerde resultaat op verkopen) tot € 463.000 (nieuwe, huidige waarderingsgrondslagen inclusief ongerealiseerde resultaten). Het cumulatieve effect van de stelselwijziging (€ 622.000) is verwerkt in het beginvermogen van 2012.

 

  • De samengevatte jaarrekening is opgesteld om te voldoen aan artikel 19 en 20 van het financiële reglement. De samengevatte jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen voor financiële verslaggeving van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving inzake de grondslagen voor de financiële verslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
  • Op de budgetten, opgenomen in de samengevatte jaarrekening, is geen accountantscontrole toegepast.
  • De (im)materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.

 

  • De obligaties, aandelen en overige beleggingen worden met ingang van 2013 als gevolg van een stelselwijziging gewaardeerd op marktwaarde (was: aanschafwaarde of lagere marktwaarde). Gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten worden in de exploitatierekening verantwoord.
  • De voorzieningen bestaan uit een reorganisatievoorziening, een voorziening voor jubilea en een voorziening voor groot onderhoud.
  • Nieuw is de post langlopende passiva, die een gevolg is van de activering van het Benelux Patent Platform, en waarvan de waardering gelijk is aan de boekwaarde van dit platform.
  • De kortlopende schulden bestaan voornamelijk uit vooruitontvangen bedragen (betalingen voor diensten die nog niet zijn verleend).