Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de Directeur-Generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Bijgesloten samengevatte jaarrekening 2013 in het hoofdstuk Financieel, bestaande uit de balans per 31 december 2013, de samengevatte exploitatierekening met bijbehorende toelichtingen, is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening over 2013 van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 20 mei 2014. Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 20 mei 2014.

De samengevatte jaarrekening 2013 bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de grondslagen voor financiële verslaggeving van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening 2013 kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening 2013 van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening 2013 in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening 2013 op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, "Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten".

Oordeel

Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2013 van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom en in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting.

Den Haag, 27 juni 2014
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: drs. T.J. Stalvord RA