Voorwoord

2015 beloofde in tal van opzichten een belangrijk jaar te worden voor het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). En dat is het ook geworden! Vanwege drie bijzondere gebeurtenissen waren de verwachtingen hooggespannen.

Ten eerste is op 1 januari 2015 de nieuwe zetelovereenkomst tussen het BBIE en het Koninkrijk der Nederlanden in werking getreden. Deze overeenkomst maakt de invoering van interne fiscale en sociale systemen mogelijk en is daarom van essentieel belang om de internationale dimensie en de onafhankelijkheid van onze organisatie op lange termijn te waarborgen. De inwerkingtreding was een complexe uitdaging die veel interne aanpassingen vereist, maar we kunnen nu trots zijn dat we deze opgave succesvol hebben volbracht.

Verder wisten we dat de Europese instellingen bijna een akkoord hadden bereikt over de teksten van het Trade Mark Package. In het voorjaar, op 21 april, kwam dan ook het verlossende bericht dat binnen de trialoog een politiek compromis was bereikt voor een akkoord over zowel een nieuwe verordening over het Gemeenschapsmerk (omgedoopt tot “Uniemerk”) als een nieuwe harmonisatierichtlijn.

Hoewel de definitieve teksten pas in december werden gepubliceerd, konden we in april al een eerste effectbeoordeling voor het BBIE en voor de gebruikers in de Benelux uitvoeren. Het Trade Mark Package behelst een belangrijke herziening van het merkenrecht en met name een verdere harmonisatie, die nu ook de (fundamentele) procedureregels betreft. De merkenbureaus krijgen nieuwe

en complexe taken toebedeeld en samenwerking wordt een permanente pijler voor het Europees merkenlandschap. De lidstaten hebben een termijn van drie jaar gekregen voor de omzetting van het grootste deel van de bepalingen van de richtlijn. Op het moment van schrijven kunnen wij al melden dat de omzettingswerkzaamheden voor het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) goed zijn gevorderd.

Tot slot heeft het Samenwerkingsfonds van het BHIM (tegenwoordig “EUIPO”) zoals gepland zijn activiteiten in het najaar van 2015 afgesloten. In vijf jaar tijd is een aanzienlijk aantal projecten succesvol afgerond en voor het BBIE zijn verschillende van deze projecten van strategisch belang geworden.

Juist in dit opzicht zijn in 2015 belangrijke stappen gezet op twee gebieden waar we al enkele maanden met veel overgave aan werken. Aan de ene kant onze front office: in het voorjaar is e-filing voor oppositie geïntroduceerd, waarop onze gebruikers al vaak hebben aangedrongen. Enkele weken later hebben we een nieuwe e-filingtoepassing voor merken ingevoerd, waarin ook de classificatietool is geïntegreerd die in het kader van het convergentieprogramma (Harmonized Database) is ontwikkeld. Aan de andere kant onze back office: begin september is met succes de eerste versie van een back office applicatie voor modellen ingevoerd, ondanks de grote complexiteit en de zeer strakke planning.

Deze successen vormen samen met tal van andere ontwikkelingen (zoals de migratie en de normalisatie van onze gegevens, de digitalisering van inkomende documenten, etc.) cruciale stappen in de totstandbrenging van de Mijn BBIE-omgeving, die voor onze gebruikers het gepersonaliseerde elektronische loket voor al onze diensten moet worden.

De toenemende automatisering van de diensten van het BBIE gaat niet ten koste van de kwaliteit van de relaties. Zo hebben we in 2015 nieuwe tools ingevoerd die de ondersteuning van onze gebruikers verder verbeteren, zoals een chatfunctie waarmee onze gebruikers in realtime kunnen worden begeleid en geholpen.

Deze mijlpalen in 2015 hebben de ontwikkelingen omtrent onze hoofdtaken geenszins overschaduwd. Integendeel: er zijn opmerkelijke successen geboekt. Zo hebben we na meerdere opeenvolgende jaren van teruggang eindelijk groei waargenomen, en zelfs aanzienlijke groei, van zowel het aantal merkdepots (+8,2%) als het aantal vernieuwingen (+18,3%). Met bijna 12% van het totale aantal merkdepots, kunnen we constateren dat de Engelse werktaal daadwerkelijk in een behoefte van onze gebruikers voorziet. De modeldepots zijn ook goed gestegen (+14,6%), na een teleurstellend verloop in het jaar 2014. Helaas zijn de i-DEPOT cijfers verder gedaald (-4,8%).

Deze positieve trend van het aantal depots is deels te danken aan het economisch herstel, maar de invloed van de grootschalige communicatiecampagne met betrekking tot

merken die wij in Nederland hebben georganiseerd, heeft ongetwijfeld ook een grote rol gespeeld. Dankzij de steun van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken heeft het BBIE een uitgebreide campagne kunnen voeren waarin ambitieuze online en offline communicatiemiddelen werden gecombineerd.

Tot slot zou ik de inwerkingtreding van het akkoord met Sint-Maarten in het najaar van 2015 willen vermelden, waarin is vastgelegd dat het BBIE verantwoordelijk is voor de verwerking, publicatie en registratie van merkdepots voor het grondgebied van dit eiland. Dit is na de taak inzake Caribisch Nederland (de BES-eilanden) een nieuwe, aanvullende taak die het BBIE voortaan op zich zal nemen op grond van artikel 1.3, d) van het BVIE en die onze reputatie als serieuze en betrouwbare organisatie bekrachtigt.

Kortom, we kunnen terugkijken op een intens en succesvol jaar! Het BBIE heeft echter niet de gewoonte op zijn lauweren te rusten. Bovendien hebben we voor 2016 wederom zeer ambitieuze doelstellingen vastgesteld. Het back office-project wordt voortgezet met aanvullende functionaliteiten voor modellen en de ontwikkeling van de merkenapplicatie. Aan het eind van het jaar moet een e-filingtoepassing voor wijzigingsaanvragen voor modellen in gebruik worden genomen. Verder geven we hoge prioriteit aan de herziening van het i-DEPOT, waaraan een tool voor gemachtigden en een publicatieoptie worden toegevoegd. Daarnaast gaan we aan de slag met de bouw van een geheel nieuwe website voor onze organisatie, die nieuwe functionaliteiten moet omvatten, evenals een eenvoudigere structuur en navigatie, ondersteuning van sociale media en een volledig herschreven content.

Met de successen van 2015 en ambities van 2016 mogen we de lange termijn niet uit het oog verliezen: we hebben een duidelijke en heldere visie voor de toekomst van onze organisatie nodig. Daarom heeft het BBIE de tijd genomen voor het herdefiniëren van zijn missie, zijn doelstellingen en zijn kernwaarden, die wij als de basis van onze activiteiten en onze toekomst beschouwen. Bevlogen, open, deskundig en ondernemend: dit zijn de nieuwe waarden die het BBIE bij al zijn handelingen aan de dag wil leggen!

Een jaarverslag is slechts een momentopname, geen totaalbeeld. Ik twijfel echter geen moment dat dit beknopte overzicht de lezer zal overtuigen van de buitengewone

slagvaardigheid van ons bureau en het grote enthousiasme van zijn medewerkers. Het spreekt dan ook vanzelf dat ik mijn laatste woorden aan onze medewerkers wil wijden, om hen hartelijk te bedanken voor hun continue inspanningen!

Edmond Simon
Directeur-Generaal