Samengevatte jaarrekening 2015 - Toelichting

Dit hoofdstuk is een samenvatting van de inrichtingsjaarrekening over boekjaar 2015. De controleverklaring ziet alleen toe op de Balans, Exploitatierekening en bijbehorende toelichting in het hoofdstuk Financieel van dit jaarverslag. Er zijn geen algemeen vastgestelde criteria beschikbaar voor het opstellen van een samengevatte jaarrekening. Daarom heeft de directie deze criteria zelf ontwikkeld. Het doel van dit hoofdstuk is een populaire samenvatting te geven van de inrichtingsjaarrekening van het BBIE. De gehanteerde criteria en het aggregatieniveau van deze samenvatting zijn hierop toegespitst.

De balans per 31 december 2015 en de exploitatierekening 2015 zijn in deze samenvatting integraal overgenomen uit de inrichtingsjaarrekening.

Dit jaar is daar ter wille van het inzicht een verloopoverzicht van het eigen vermogen aan toegevoegd.

De inrichtingsjaarrekening is voor het eerst gebaseerd op IPSAS (voorheen: Titel 9 Boek 2 BW). Deze International Public Sector Accounting Standards passen beter bij het internationale en het non-profit karakter van het BBIE. Op basis van IPSAS worden een aantal jaarrekeningposten anders gepresenteerd dan voorheen. Het effect van deze wijzigingen is verwerkt in de balans per 1 januari 2015, welke op basis van IPSAS 1 par.151 als vergelijkend cijfer is gepresenteerd. Het totale effect van de aanpassingen (€ 16.867.000) is rechtstreeks ten laste gebracht van het eigen vermogen.

Bij de exploitatierekening zijn geen vergelijkende cijfers opgenomen, omdat dat gezien de samenloop van de Zetelovereenkomst en de transitie naar IPSAS geen toegevoegde waarde zou hebben omdat de cijfers niet vergelijkbaar zijn. Dat is in overeenstemming met de overgangsbepalingen in IPSAS 33 First-time Adoption of Accrual Basis IPSAS par. 77 en 79. Behalve het achterwege laten van vergelijkende cijfers is geen gebruik gemaakt van overgangsbepalingen in IPSAS 33.

In deze samenvatting is volstaan met het weergeven van de grondslagen voor materiële jaarrekeningposten. De toelichtingen die zijn vereist op basis van IPSAS zijn vereenvoudigd weergegeven, rekening houdend met het beoogde doel van deze samengevatte jaarrekening.

Bijgesloten samenvatting is op een later moment uitgebracht dan de inrichtingsjaarrekening. Omdat dit stuk slechts beoogt een samenvatting te geven van de oorspronkelijke inrichtingsjaarrekening over boekjaar 2015 is geen rekening gehouden met gebeurtenissen in de tussenliggende periode.

Het kennisnemen van deze samenvatting kan niet in de plaats treden van het kennisnemen van de inrichtingsjaarrekening over boekjaar 2015, aangezien diverse vereenvoudigingen zijn aangebracht. Gebruikers die behoefte hebben aan meer informatie kunnen een exemplaar van de inrichtingsjaarrekening inzien ten kantore van het BBIE.