Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de Directeur-Generaal van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Bijgesloten samengevatte jaarrekening 2015, bestaande uit de balans per 31 december 2015 en de samengevatte exploitatierekening met bijbehorende toelichtingen, is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening over 2015 van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 2 juni 2016. Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 2 juni 2016.

De samengevatte jaarrekening 2015 bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de grondslagen voor financiële verslaggeving van voor financiële verslaggeving op basis van de International Public Sector Accounting Standards. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening 2015 kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening 2015 van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening 2015 in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening 2015 op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, "Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten".

Oordeel

Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2015 van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom en in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting.

Den Haag, 30 juni 2016
Deloitte Accountants B.V.
Drs. T.J. Stalvord RA