Samengevatte jaarrekening 2013 - Exploitatierekening

Toelichting op de exploitatierekening

Het BBIE heeft een positief exploitatieresultaat geboekt van € 449.000 (2012: € 373.000 negatief). De verbetering van het exploitatieresultaat is het gevolg van incidentele baten bij de depots en de vernieuwingen. De omzet van de diensten wordt gerealiseerd bij publicatie of indien geen publicatie plaatsvindt bij ontvangst van de betaling.

  • Onder opbrengsten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten. Indien de mate van dienstverlening welke op balansdatum is verricht, de gemaakte kosten en nog te maken kosten op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald, dan worden de opbrengsten van diensten opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. Deze worden gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening.

 

  • De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Indien het eindresultaat van een dienst niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, maar naar verwachting wel positief zal zijn, dan wordt slechts de opbrengst verantwoord ter grootte van de kosten. Indien de kosten ook niet betrouwbaar kunnen worden bepaald dan worden er tussentijds geen opbrengsten verantwoord, maar bij de voltooiing van de dienst. Wel werden reeds gemaakte kosten in de exploitatierekening verantwoord.
  • Het BBIE heeft een toegezegde-bijdrageregeling, waarbij jaarlijks premies worden afgedragen aan de pensioenuitvoerder Aegon.
  • De omzet steeg tot € 13.604.000 tegenover € 13.088.000 in 2012, met name door een hogere omzet depots (door het achterwege blijven van een negatieve correctie, zoals in 2012), vernieuwingen (door vrijval van de werkvoorraad als gevolg van een nieuwe online procedure) en modellen.

 

  • De personeelskosten lagen met € 10.970.000 wat lager dan de € 11.277.000 van 2012. Lagere sociale lasten, kosten van ingehuurd personeel en cursuskosten liggen hieraan ten grondslag.
  • De afschrijvingskosten bleven met € 800.000 (2012: € 796.000) op hetzelfde niveau.
  • De overige kosten daalden in het verslagjaar tot € 2.146.000 (2012: € 2.682.000) door lagere kosten van de octrooisamenwerking. Doordat het BPP project de bouwfase in is gegaan wordt het merendeel van de kosten geactiveerd.